گالری عکس

۱۱ آبان ۱۳۹۵

دوره آموزش تئوری نظارت تأسیسات برقی

دوره ی یکروزه آموزش تئوری نظارت، تاسیسات برقی توسط کانون مهندسین بهشهر چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه در سالن اجتماعات نظام مهندسی برگزار گردید.  
۱۱ آبان ۱۳۹۵

دوره آموزش تئوری نظارت تأسیسات برقی

دوره ی یکروزه آموزش تئوری نظارت، تاسیسات برقی توسط کانون مهندسین بهشهر چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه در سالن اجتماعات نظام مهندسی برگزار گردید.  
۱۱ آبان ۱۳۹۵

دوره آموزش تئوری نظارت تأسیسات برقی

دوره ی یکروزه آموزش تئوری نظارت، تاسیسات برقی توسط کانون مهندسین بهشهر چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه در سالن اجتماعات نظام مهندسی برگزار گردید.