علی یزدانیان ( رئیس هیات مدیره )                                  علیرضا محمدیان ( نائب رئیس )

                   مجتبی طهماسبی ( خزانه دار )                                        محمدرضا ضابط ( دبیر )

                                          محمدعلی نقی پور ( عضو اصلی – هیات مدیره )                       مقداد رضایی ( عضو اصلی – هیات مدیره )

                                              مهدی رضایی ( عضو اصلی – هیات مدیره )                        الهام نصیری ( عضو علی البدل – هیات مدیره )

                                                                                                        حامد خسروی پناه ( عضو علی البدل – هیات مدیره )

                           فاطمه محمدیان ( بازرس – اصلی )                               علیرضا شعربافی ( بازرس– اصلی )

                    وحید انصاری ( بازرس– اصلی )                                   امید اخوان ( بازرس– علی البدل )

 

 

 

۳ تیر ۱۳۹۶

اعضای هیئت مدیره کانون مهندسین بهشهر

                                 علی یزدانیان ( رئیس هیات مدیره )                                  علیرضا محمدیان ( نائب رئیس )                    مجتبی طهماسبی ( خزانه دار )                                        محمدرضا ضابط ( دبیر ) […]