محمد توکلی رستمی ( رئیس هیات مدیره )                  مجید اسکندری راد ( نائب رئیس )

   الهام نصیری ( خزانه دار )                                            علی شکوهی رستمی ( دبیر )

 

   یاسر فیروزی ( عضو اصلی – هیات مدیره )                         محمد حقانی ( عضو اصلی – هیات مدیره )

  حامد صحرابانی ( عضو اصلی – هیات مدیره )                   محمدعلی نقی پور( عضو علی البدل – هیات مدیره )

  مهدی رضایی ( عضو علی البدل – هیات مدیره )             محمدرضا ضابط ( بازرس–اصلی )

 

   فاطمه محمدیان ( بازرس– اصلی )              وحید انصاری ( بازرس– اصلی )

 

  علیرضا شعربافی ( بازرس– علی البدل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳ تیر ۱۳۹۶

اعضای هیئت مدیره کانون مهندسین بهشهر

        محمد توکلی رستمی ( رئیس هیات مدیره )                  مجید اسکندری راد ( نائب رئیس )    الهام نصیری ( خزانه دار )                                            علی شکوهی رستمی ( دبیر )      یاسر فیروزی ( عضو اصلی – هیات مدیره )                         محمد حقانی ( عضو […]